นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

PRAPHAN WONGRUNGROJ, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.
(สัปดาห์ที่ 2)
(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

นพ.ภาณุพงศ์ ฉัตรอารียกุล

นพ.ภาณุพงศ์ ฉัตรอารียกุล
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, กระดูกสันหลัง, กระดูกและข้อต่อ

นพ.ภาณุพงศ์ ฉัตรอารียกุล

PANUPONG CHATAREEYAGUL, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, กระดูกและข้อต่อ Orthopedic, Spine Surgery , General Surgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00
SUN 08:00 - 12:00

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

JAKRAPONG ORAPIN, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
 • sports injury

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
 • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2555
 • ประกาศนียบัตร อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
 • Research Fellowship in Foot and Ankle Surgery
  • MedStar Union Memorial Hospital
  • Johns Hopkins, School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 17:00 -20:00 เสาร์ที่ 2, 4

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

CHAVARAT JARUNGVITTAYAKON, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  Orthopedic

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรอนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 - 20:00

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์

SASITORN ROONGTANAPIROM, M.D.
Specialty
 • จุลยศาสตร์และศัลยกรรมทางมือ
  Hand Orthopedic & Microsurgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
 • อนุสาขาจุลยศาสตร์และศัลยกรรมทางมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00

ผศ.นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร

ผศ.นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ผศ.นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร

PHURIPHAN JIRANGKUL, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)   คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฎเกล้า ปี 2556
 • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมกระดูกอุบัติเหตุ  Bundeswehrdrankenhaus กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ปี 2559
  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  MON 13:00 - 17:00
  SAT 12:00 - 17:00
  SUN 17:00 - 20:00

  พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์

  พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์
  ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ,ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

  พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์

  TANYAWAT SAISONGCROH, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ,ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2549
  • วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2556
  การศึกษาหลังปริญญา
  • Pediatric Orthopaedics, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 - 2558
  • Pediatric Orthopaedics Research Fellow, Alfred I.duPont Hospital for Children, Delaware, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2562 - 2563

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  FRI 17:00 - 20:00

  นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง

  นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง

  NACHAPAN PENGRUNG, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  THU 17:00 - 20:00

  พลโท นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์

  พลโท นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  พลโท นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์

  DUSSADEE TATTANOND, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • Diploma of The Thai Board of Orthopaedic Surgery

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  MON 09:00 - 12:00
  FRI 09:00 - 12:00

  นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง

  นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง

  JITTISAK TIMJANG, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  FRI 16:00 - 20:00

  นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

  นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
  ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

  นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

  TOMOM TARNPICHPRASERT, M.D.
  Specialty
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ. ผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • แพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
  • ศัลยศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  เกียรติประวัติ/รางวัล
  • ผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์ เขต 4 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559
  • หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.สงศ์ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา หมายเหตุ
  MON 17:00 -20:00
  THU 17:00 -20:00
  FRI 17:00 -20:00
  SAT 13:00 -20:00
  SUN 13:00 -20:00 สัปดาห์ที่ 2,4

  นพ.พาสรรค์ ผลโภค

  นพ.พาสรรค์ ผลโภค
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา

  นพ.พาสรรค์ ผลโภค

  PASON PHONPHOK, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  เวชศาสตร์การกีฬา

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ University of California, Los Angeles

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  THU 15:00 - 18:00
  SUN 09:00 - 12:00