ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

Emergency Center
โอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย จึงได้จัดให้มีแพทย์ที่มีประสบการณ์หลายสาขา และ ทีมสหวิชาชีพ พร้อมดูแลผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาลบางโพ (Pre-hospital care) ได้จัดแพทย์เฉพาะประจำที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้รับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันเฉียบพลัน จะสามารถเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ
การบริการ
  • การตรวจรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  • การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
  • การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุทั่วไป เช่น ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด
  • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ปวดท้องรุนแรง ไม่ทราบสาเหตุ ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน
  • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด
  • ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค
  • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 2999, 1111, 1122

เวชปฎิบัติ ER

สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวชปฎิบัติER
พญ.กันต์ณภัสสร์ ปราการนพคุณ 07:00 - 17:00 07:00 - 21:00 07:00 - 17:00 07:00 - 21:00 07:00 - 17:00 09:00 - 21:00
นพ.กฤตศภณ เลิศทัศนีย์ 07:00 - 21:00
พญ.ภัทริน บุญนำ 07:00 - 21:00
นพ.ชุมพล สุรพันธ์ไพโรจน์ 07:00 - 21:00
ทีม นพ.รอซาลี รอแมยะ 09:00 - 20:00