คลินิกอายุรกรรม

(Internal Medicine)

คลินิกอายุรกรรม เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรม ทั่วไป โดยอายุรแพทย์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว
และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ
 

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อายุรกรรมประสาท  นพ.เกตุ  สายเพ็ชร์ 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00
พญ.ชุติมา  สายเพ็ชร์ 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 10:00 - 13:00  
พญ.รวมหทัย มหาวินิจฉัยมนตรี 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00 08:00 - 15:00     13:00 - 17:00
อายุรกรรมทั่วไป  นพ.วรชาติ  ทุมโฆสิต 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 11:00    
นพ.ก้องเกียรติ  เลิศพิพัฒน์มงคล 07:00 - 15:00 07:00 - 15:00 07:00 - 15:00 07:00 - 15:00 07:00 - 20:00    
 พญ.พัณณ์ชิตา  รัศมีสุรวุฒิคุณ 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00   17:00 - 20:00 08:00 - 17:00 13:00 - 20:00 13:00 - 20:00
พญ.ภัทราภรณ์ หาญพานิชเจริญ           08:00 - 13:00  
 นพ.อภิชาต  สุดาทิศ           17:00 - 20:00  
พญ.นุจรินทร์  กำจรจิระพันธ์              17:00 - 20:00
อายุรกรรมปอด นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย 09:00 - 16:00 09:30 - 20:00 ER
07:00 - 17:00
09:30 - 20:00     09:00 - 13:00
นพ.วิวัฒน์  ภิยโยดิลกชัย 19:00 - 20:00     19:00 - 20:00      
นพ.ธิติวัฒน์  ศรีประสาธน์           13:00 - 15:00  
อายุรกรรมทางเดินอาหาร นพ.สุรัตน์  ปราณีนรารัตน์ 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 13:00  
นพ.วรายุ  ปรัชญกุล  (อาทิตย์ ที่ 2)             09:00 - 15:00
อายุรกรรมโรคหัวใจ พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00
พุธที่ 2, 4
ER
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00 ER : 09:00 - 15:00
MED : 17:00 - 20:00
นพ.วิวัธน์  พู่พรอเนก     9:00 - 15:00
พุธที่ 1, 3, 5
    09:00 - 15:00
เสาร์ที่ 2, 4
 
นพ.นันทพล  ชุติมาพลศ์รัตน์           09:00 - 15:00
เสาร์ที่ 1, 3
 
พญ.มณฑิรา  ลิ้มรุ่งยืนยง     17:00 - 20:00        
พญ.อุดมลักษณ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา             17:00 - 20:00
นพ.ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์
(เสาร์ที่ 2, 4 เฉพาะนัด)
          14:00 - 16:00  
อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ พญ.มนาภรณ์  ปายะนันท์     16:00 - 19:00        
พญ.สว่างจิต  สุรอมรกุล
(เสาร์ที่ 4)
          13:00 - 15:00  
พญ.สุวิณา  รัตนชัยวงศ์           17:00 - 20:00  
อายุรกรรมโรคติดเชื้อ นพ.ธนาสนธ์  ธรรมกุล         17:00 - 20:00    
นพ.เกรียงไกร  ถวิลไพร     17:00 - 20:00        
อายุรกรรมโรคเลือด พญ.ภัคทิพา  ภัทรโกศล 17:00 - 20:00            
อายุรกรรมโรคข้อ พญ.วรกานต์  ทิพย์สิงห์         17:00 - 20:00    
อายุรกรรมโรคมะเร็ง นพ.เจษฎา  มณีชวขจร     17:00 - 20:00        
จิตเวช พญ.วันเพ็ญ  ธุรกิตติ์วัณณการ           08:00 - 12:00 19:00 - 20:00
นิติเวช นพ.สุพพัต  บุญสุข       17:00 - 20:00      
นพ.ธีรยุทธ  เฟื่องฟุ้ง 18:00 - 20:00            
อาชีวอนามัย นพ.เฉลิมรัฐ  มีอยู่เต็ม             08:00 - 12:00

ปรับปรุงวันที่ 27/02/2563

***ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่คลินิกอายุรกรรม***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง คลินิกอายุรกรรม อาคารศูนย์การเเพทย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ คลินิกอายุรกรรม 2200, 2201, 2202 แฟกซ์ 02 – 586-0024