ร่วมงานกับเรา

Work with us
รับสมัคร!! บุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา หลายอัตรา ในตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง
ฝ่ายการแพทย์
 • เภสัชกร
 • ผู้ช่วยเภสัชกร
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • เจ้าหน้าที่ห้องแฟ้ม
ฝ่ายการพยาบาล
 • ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
 • ผู้ตรวจการ
 • ผู้จัดการแผนก ICU
 • ผู้จัดการแผนก LR
 • พยาบาลบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UR Nurse)
 • พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)
 • พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD
 • พยาบาลวิชาชีพ OR / ICU
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
 • พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)
 • เจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วย (เวรเปล)
 • เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
ฝ่ายสนับสนุน
 • ผู้จัดการแผนกการตลาด
 • เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • เจ้าหน้าที่ Call center
 • เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ
 • เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย
 • แม่ครัว