ร่วมงานกับเรา

Work with us
รับสมัคร!! บุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา หลายอัตรา ในตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง
ฝ่ายการแพทย์
 • เภสัชกร
 • ผู้ช่วยเภสัชกร
 • นักกายภาพบำบัด
 • พนักงานเวชระเบียน
 • พนักงานห้องแฟ้ม
ฝ่ายการพยาบาล
 • ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
 • ผู้ตรวจการ
 • ผู้จัดการแผนก ICU
 • ผู้จัดการแผนก LR
 • พยาบาลบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UR Nurse)
 • พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)
 • พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
 • พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)
 • พนักงานบริการผู้ป่วย (เวรเปล)
 • พนักงานยานพาหนะ
ฝ่ายสนับสนุน
 • พนักงานทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานวิศวกรรมบริการ
 • พนักงานการเงินผู้ป่วย
 • พนักงานการตลาด
 • แม่ครัว
 • พนักงาน Contact center

Share this :