คลินิกกุมารเวช

Children’s wellness clinic

คลินิกอายุรกรรม เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรม ทั่วไป โดยอายุรแพทย์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว
และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์

This is the title

ร้อมให้บริการผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี ดูแลครบแบบองค์รวมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การการป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การฉีดวัคซีน การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคระบบประสาทและสมอง โรคเลือด โรคภูมิแพ้ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทารกแรกเกิด โรคระบบต่อมไร้ท่อ อย่างโรคอ้วน ฮอร์โมนผิดปกติ หรือโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต เป็นต้น โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญ

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกุมารเวชศาสตร์

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อ นพ.อำนาจ  จิรานุภาพ 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00
กุมารเวชระบบประสาทและสมอง นพ.ศักดาวุฒิ  ยืนยงวิวัฒน์ 12:00 - 20:00 12:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.อารยา  จารุวนิช 17:00 - 20:00
พัฒนาการเด็ก นพ.วิโรจน์  อารีย์กุล 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00
กุมารเวชทั่วไป พญ.ขวัญจันทร์  ขัมพานนท์ 08:00 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 17:00 12:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 2, 4)
พญ.นลินพร  ทัตตากร 17:00 - 20:00 (เสาร์ที่ 2)
นพ.วิพัฒน์  เจริญศิริวัฒน์ 13:00 - 17:00
พญ.ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ 17:00 - 20:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.พรนภา  สันติภิรมย์กุล 12:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 4)
พญ.ณัฐระพี  เกียรติวุฒินันท์ 17:00 - 20:00 (สัปดาห์ที่ 2, 4 )
กุมารเวชทั่วไป/ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พญ.พานิภัค  เติมบุญนาค 17.00-20.00
(วันอาทิตย์ที่2, 4)
ปรับปรุงวันที่  18/9/2563

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง แผนกกุมารเวชศาสตร์ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพ สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกกุมารเวชศาสตร์ 2400 แฟกซ์ 02 – 5860024

โปรแกรมและแพ็คเกจ

Promotion มะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก […]

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน – 1 ปี

วัคซีนรวมสำหรับเด็ก […]

Share this :