คลินิกกุมารเวช

Children’s wellness clinic
พร้อมให้บริการผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี  ดูแลครบแบบองค์รวมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การการป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การฉีดวัคซีน การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคระบบประสาทและสมอง โรคเลือด โรคภูมิแพ้ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทารกแรกเกิด โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคอ้วน ฮอร์โมนผิดปกติ หรือโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต เป็นต้น โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ
การบริการ

 1. ให้คำปรึกษาและรักษาโรคเด็กทั่วไป
 2. โรคต่อมไร้ท่อ 
 3. โรคระบบประสาทและสมอง
 4. พัฒนาการเด็ก
 5. ฉีดวัคซีนสำหรับทารกและเด็ก
 6. โภชนาการสำหรับเด็ก
 7. ดูแลและรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ
  • โรคหวัดทั่วไป
  • โรคมือเท้าปาก (HFMD)
  • โรคอีสุกอีใส
  • โรคท้องเสีย
  • โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
  • โรคเฮอร์แปงไจน่า

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
ปรับปรุงวันที่ 11/06/2567
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
กุมารเวช
โรคต่อมไร้ท่อ
นพ.อำนาจ จิรานุภาพ 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 12:00
กุมารเวช
ระบบประสาทและสมอง
นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์ 12:00 - 20:00 12:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.อารยา จารุวนิช 17:00 - 20:00
กุมารเวช
พัฒนาการเด็ก
นพ.วิโรจน์ อารีย์กุล 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00
กุมารเวช
ทั่วไป
พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์ 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 08.00 - 17.00 (เสาร์ที่ 2, 4)
พญ.วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์ 10:00 - 17:00 15:00 - 20:00 11:00 - 20:00 08.00-17.00
นพ.วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ 13:00 - 17:00
พญ.สฤษฎีญา ยุวภูมิ 17.00 - 20.00 (เสาร์ที่ 2, 4)
พญ.ณัฐระพี เกียรติวุฒินนท์ 17.00-20.00 (อาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
กุมารเวช
ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ.ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ 17.00-20.00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5) 17.00-20.00 (อาทิตย์ที่ 2, 4)
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำห […]

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]