คลินิกกุมารเวช

Children’s wellness clinic
พร้อมให้บริการผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี  ดูแลครบแบบองค์รวมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การการป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การฉีดวัคซีน การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคระบบประสาทและสมอง โรคเลือด โรคภูมิแพ้ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทารกแรกเกิด โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคอ้วน ฮอร์โมนผิดปกติ หรือโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต เป็นต้น โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ
การบริการ

 1. ให้คำปรึกษาและรักษาโรคเด็กทั่วไป
 2. โรคต่อมไร้ท่อ 
 3. โรคระบบประสาทและสมอง
 4. พัฒนาการเด็ก
 5. ฉีดวัคซีนสำหรับทารกและเด็ก
 6. โภชนาการสำหรับเด็ก
 7. ดูแลและรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ
  • โรคหวัดทั่วไป
  • โรคมือเท้าปาก (HFMD)
  • โรคอีสุกอีใส
  • โรคท้องเสีย
  • โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
  • โรคเฮอร์แปงไจน่า

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ปรับปรุงวันที่ 01/03/2566
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อ นพ.อำนาจ จิรานุภาพ 07:00 - 10:30 07:00 - 10:30 07:00 - 10:30 07:00 - 10:30 07:00 - 10:30 08:00 - 12:00
กุมารเวชระบบประสาทและสมอง นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์ 12:00 - 20:00 12:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.อารยา จารุวนิช 17:00 - 20:00
พัฒนาการเด็ก นพ.วิโรจน์ อารีย์กุล 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00
กุมารเวชทั่วไป พญ.อรยา สินทอง 17:00 - 20:00 (เสาร์ที่ 2, 4)
นพ.วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ 13:00 - 17:00
พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์ 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 17.00-20.00 (วันเสาร์ที่ 2, 4)
พญ.ณัฐระพี เกียรติวุฒินนท์ 17.00-20.00 (วันอาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พญ.ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ 17.00-20.00 (วันเสาร์ที่ 1, 3, 5) 17.00-20.00 (วันอาทิตย์ที่ 2, 4)
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

โปรแกรมและแพ็คเกจ

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]

มะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก […]