คลินิกกุมารเวช

Children’s wellness clinic

This is the title

This is the subtitle

คลินิกอายุรกรรม เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรม ทั่วไป โดยอายุรแพทย์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว
และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกุมารเวชศาสตร์

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อ นพ.อำนาจ  จิรานุภาพ 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00   08:00 - 12:00
กุมารเวชระบบประสาทและสมอง นพ.ศักดาวุฒิ  ยืนยงวิวัฒน์ 12:00 - 20:00 12:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00
(เสาร์ที่ 1, 3, 5)
 
พญ.อารยา  จารุวนิช 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00     08:00 - 16:00
พัฒนาการเด็ก นพ.วิโรจน์  อารีย์กุล       17:00 - 20:00   09:00 - 12:00  
กุมารเวชทั่วไป พญ.ขวัญจันทร์  ขัมพานนท์ 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 12:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
(เสาร์ที่ 2, 4)
 
 พญ.นลินพร  ทัตตากร 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00   17:00 - 20:00 08:00 - 17:00 13:00 - 20:00 13:00 - 20:00
 นพ.วิพัฒน์  เจริญศิริวัฒน์             13:00 - 17:00
พญ.ปาริฐา  พงษ์นิยะกูล           17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 1, 3, 5)
 
พญ.พรนภา  สันติภิรมย์กุล           12:00 - 17:00
(เสาร์ที่ 4)
 
พญ.ณัฐชญาวรีย์  ลิมปิวิลาส           12:00 - 17:00
(เสาร์ที่ 4)
17:00 - 20:00
(อาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
พญ.พานิภัค  เติมบุญนาค             17:00 - 20:00
พญ.ณัฐระพี  เกียรติวุฒินันท์             17:00 - 20:00
ปรับปรุงวันที่ 01/11/2562

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง แผนกกุมารเวชศาสตร์ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพ สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกกุมารเวชศาสตร์ 2400 แฟกซ์ 02 – 5860024

โปรแกรมและแพ็คเกจ