คลินิกกุมารเวช

Children’s wellness clinic
พร้อมให้บริการผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี  ดูแลครบแบบองค์รวมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การการป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การฉีดวัคซีน การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคระบบประสาทและสมอง โรคเลือด โรคภูมิแพ้ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทารกแรกเกิด โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคอ้วน ฮอร์โมนผิดปกติ หรือโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต เป็นต้น โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ
การบริการ

 1. ให้คำปรึกษาและรักษาโรคเด็กทั่วไป
 2. โรคต่อมไร้ท่อ 
 3. โรคระบบประสาทและสมอง
 4. พัฒนาการเด็ก
 5. ฉีดวัคซีนสำหรับทารกและเด็ก
 6. โภชนาการสำหรับเด็ก
 7. ดูแลและรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ
  • โรคหวัดทั่วไป
  • โรคมือเท้าปาก (HFMD)
  • โรคอีสุกอีใส
  • โรคท้องเสีย
  • โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
  • โรคเฮอร์แปงไจน่า

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ปรับปรุงวันที่ 01/10/2564
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อ นพ.อำนาจ  จิรานุภาพ 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00
กุมารเวชระบบประสาทและสมอง นพ.ศักดาวุฒิ  ยืนยงวิวัฒน์ 12:00 - 20:00 12:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00
(เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.อารยา  จารุวนิช 17:00 - 20:00
พัฒนาการเด็ก นพ.วิโรจน์  อารีย์กุล 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00
กุมารเวชทั่วไป พญ.นลินพร  ทัตตากร 17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 2)
นพ.วิพัฒน์  เจริญศิริวัฒน์ 13:00 - 17:00
พญ.ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ 17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.พรนภา  สันติภิรมย์กุล 17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 4)
พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์ 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
พญ.มติมนต์ จุทอง 17.00-20.00
(วันอาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
กุมารเวชทั่วไป/ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พญ.พานิภัค  เติมบุญนาค 17.00-20.00
(วันอาทิตย์ที่ 2, 4)
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

Share this :