นพ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา

นพ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา
จักษุแพทย์

นพ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา

VARAN VONGSILPAVATTANA, M.D.
Specialty
 • จักษุแพทย์
  Ophthalmology

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00

นพ.วรายุ ปรัชญกุล

นพ.วรายุ ปรัชญกุล
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.วรายุ ปรัชญกุล

VARAYU PRACHAYAKUL, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ


Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ)  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล
 • Certificate Advanced Therapeutic Endoscopy and Endosonography
 • Clinical Fellowship Training in Advanced Therapeutic Endoscopy (ERCP) and Endosonography at Interdiscliplinary Endoscopic unit, University of Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany 2008

ประวัติการทำงาน
 • 2544 - 2546     แพทย์อายุรกรรม  รพ.บางโพ
 • 2536 - 2539      แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  รพ.สีคิ้ว
 • 2548 -  ปัจจุบัน  อาจารย์แผนกทางเดินอาหาร  แผนกทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SUN 09:00 - 15:00 สัปดาห์ที่ 2

พญ.ปัณรสี บุณยบุตร

พญ.ปัณรสี บุณยบุตร
แพทย์ หู คอ จมูก

พญ.ปัณรสี บุญยบุตร

PANRASEE BOONYABUT, M.D.
Specialty
 • โรคทางหู คอ จมูก

Language Spoken
 • ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   โสต คอ นาสิก ปี พ.ศ.2559
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) ปี พ.ศ.2557

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 17:00 - 20:00

นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
สูตินรีแพทย์ สาขามะเร็งวิทยา

นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

KUSSATHIN BURANAWIT, M.D.
Specialty
 • สูตินรีเวช สาขามะเร็งวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
 • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  วิทยาลัยสูติ-นรีเวช พ.ศ.2530

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 09:00 - 12:00

พญ.อัจจิมา สูงสถิตานนท์

พญ.อัจจิมา สูงสถิตานนท์
สูตินรีแพทย์ สาขา มารดาและทารกในครรภ์

พญ.อัจจิมา สูงสถิตานนท์

ADJIMA SOONGSATITANON, M.D.
Specialty
 • สูตินรีเวช สาขามารดาและทารกในครรภ์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วว. (อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 09:00 - 12:00

พญ.เด่นนพพร สุดใจ

พญ.เด่นนพพร สุดใจ
สูตินรีแพทย์ สาขา มารดาและทารกในครรภ์

พญ.เด่นนพพร สุดใจ

DENNOPPORN SUDJAI, M.D.
Specialty
 • สูตินรีเวช สาขามารดาและทารกในครรภ์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชิพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แพทย์เฉพาะทางด้านมารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านดูผลอัลตร้าซาวด์
 • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

 


ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 13:00 - 17:00

นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร

นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร

PHURIPHAN JIRANGKUL, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)   คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.พระมงกุฎเกล้า ปี 2556
 • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมกระดูกอุบัติเหตุ  Bundeswehrdrankenhaus กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมณี ปี 2559
  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  WED 17:00 - 20:00
  SAT 13:00 - 17:00
  SUN 12:00 - 20:00

  นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์

  นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์
  ศัลยศาสตร์

  นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์

  ANUTAPONG CHUJUN, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี

   ตารางออกตรวจ
   วัน เวลา หมายเหตุ
   SUN 09:00 - 13:00 (อาทิตย์ที่ 2,4)
   SUn 09:00 - 16:00 (อาทิตย์ที่ 1,3,5)

   พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์

   พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์
   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ,ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

   พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์

   TANYAWAT SAISONGCROH, M.D.
   Specialty
   • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ,ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

   Language Spoken
   • อังกฤษ, ไทย

   ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
   • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2549
   • วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2556
   การศึกษาหลังปริญญา
   • Pediatric Orthopaedics, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 - 2558
   • Pediatric Orthopaedics Research Fellow, Alfred I.duPont Hospital for Children, Delaware, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2562 - 2563

   ตารางออกตรวจ
   วัน เวลา
   WED 17:00 - 20:00

   นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์

   นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์
   สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

   นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์

   NUTTHAPHON IMSOM-SOMBOON, M.D.
   Specialty
   • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

   Language Spoken
   • อังกฤษ, ไทย

   ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
   • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
   • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology)
   • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine)

   ตารางออกตรวจ
   วัน เวลา
   MON 17:00 - 20:00
   FRI 17:00 - 20:00

   นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง

   นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง
   ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

   นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง

   NACHAPAN PENGRUNG, M.D.
   Specialty
   • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

   Language Spoken
   • อังกฤษ, ไทย

   ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
   • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   • อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   ตารางออกตรวจ
   วัน เวลา
   THU 17:00 - 20:00

   นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

   นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
   อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

   นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

   THANASUN THUMMAKUL, M.D.
   Specialty
   • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

   Language Spoken
   • อังกฤษ, ไทย

   ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

   • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์
   • วว.อายุรศาสตร์
   • วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

   เกียรติประวัติ/รางวัล

   • เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 2556-2558
   • อนุกรรมการวิชาการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 2558-2560

   ตารางออกตรวจ
   วัน เวลา
   FRI 17:00 - 20:00