ทพ.กรีย์ธร  ธีรานุตร

ทพ.กรีย์ธร  ธีรานุตร
ทันตกรรม

ทพ.กรีย์ธร  ธีรานุตร

KREETHORN TEERANUTR, M.D.
Specialty
 • ทันตกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 09:00-18:00

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ
ทันตกรรม

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ

CHANWIT PRAPINJUMRUNE, M.D.
Specialty
 • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (อนุมัติบัตร) TMDU, Japan

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3/td>

ทพญ. ธนวดี พัฒนาภินันท์

ทพญ. ธนวดี พัฒนาภินันท์
ทันตกรรม

ทพญ. ธนวดี พัฒนาภินันท์

TANAWADEE PATTANAPINAN, M.D.
Specialty
 • ทันตกรรมปริทันต์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันต์วิทยา)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 09:00-15:00 สัปดาห์ที่ 2,4

ทพญ.วินิรมล ศรีวัฒนา

ทพญ.วินิรมล ศรีวัฒนา
ทันตกรรม

ทพญ.วินิรมล ศรีวัฒนา

WINIRAMOL SRIWATTANA, M.D.
Specialty
 • ทันตกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเพเชียล เชี่ยวชาญด้าน oral surgeryand maxillofacial suraery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิก สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
 • วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเพเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทันตแพทย์สภา

เกียรติประวัติ/รางวัล
 • Student visitor ordl + maxillofacial suraery departmenbt
 • Alabama university usa.

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 10:00-18:00

ทพญ.ภิญญดา วิทยาสุข

ทพญ.ภิญญดา วิทยาสุข
ทันตกรรม

ทพญ.ภิญญดา วิทยาสุข

PINYDA VIDTASUK, M.D.
Specialty
 • ทันตศัลยกรรม เชี่ยวชาญด้าน ORAL SURGEON

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • doctor of dental surgery ( honours ) , chulalongkorn university
 • Grad.dip.in clin.sc. (oral and maxillofacial surgery) , chulalongkorn university

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00-17:00
WED 09:00-17:00
FRI 09:00-17:00

ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล

ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล
ทันตกรรม

ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล

THITIMA THANALAESALCUN, M.D.
Specialty
 • ทันตกรรมเด็ก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • 2530 – 2536 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2538 – 2540 celhhcotp in pediatric denhshy new York university

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 10:00-15:00

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์
ทันตกรรม

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

HATAIRAT RUENARROM, M.D.
Specialty
 • ทันตกรรมจัดฟัน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหิดล
 • ป.บัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมจัดฟัน มหิดล
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 16:00-19:00 สัปดาห์ที่ 2

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร
ทันตกรรม

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

PENSINEE SERTKHOMSORN, M.D.
Specialty
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ เชี่ยวชาญด้าน prostnodanhcs

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2551
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2556

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00-20:00

นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี

นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี

TANAT SASIWONGPAKDEE, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประกาศนียบัตรอนุสาขาผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Fellowship In hip reconstructive Surgery Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 -20:00
TUE 17:00 -20:00
SAT 12:00 -15:00

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

TOMORN TARNPICHPRASERT, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
 • วิทยาศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 13:00 -17:00
THU 13:00 -18
:00

นพ.เอกรินทร์ จริยโกศล

นพ.เอกรินทร์ จริยโกศล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง

AKARIN JARIYAKOSOL, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
 • วิทยาศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 08:00 -15:00

นพ.เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง

นพ.เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง

Kasem Limrungyuenyong, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 -20:00