ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์

ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์

WACHAREE LAOCHAIWAT , DDS
Specialty
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 10.00 – 18.00

ทพญ.วรรณ์วิสาข์ ปานรักษา

ทพญ.วรรณ์วิสาข์ ปานรักษา
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.วรรณ์วิสาข์ ปานรักษา

WANVISA PANRAKSA, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 09:00-17:00 (สัปดาห์ที่ 2,4)

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์
ทันตกรรมปริทันตวิทยา

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์

PAVEENA VONGNAPAGAN,DDS
Specialty
 • ทันตกรรมปริทันตวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงปริทันตวิทยา Grad.Dip.in Clin.sc. (Periodontics)  ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 10:00-19:00
THU 10:00-19:00
FRI 10:00-20:00

พญ.พรนภา สันติภิรมย์กุล

พญ.พรนภา สันติภิรมย์กุล
กุมารแพทย์

พญ.พรนภา สันติภิรมย์กุล

PORNNAPA SANITIPIROMKUL, M.D.
Specialty
 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กำลังศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกียรติประวัติ/รางวัล
 • ชนะเลิศรางวัลที่1 2001 Australian National Chemistry Quiz
 • ตัวแทนประเทศ 10 คนสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา พ.ศ.2546
 • รางวัลแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานดีเด่น รพ.ระนอง ประจำปี 2553
 • ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนดูงานสาขา Pediatric endocrinology ที่ UCLA,USA ปี 2557

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 12:00 - 17:00 สัปดาห์ที่ 4

ผศ.นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์

ผศ.นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์
อายุรศาสตร์โรคไต

ผศ.นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์

WANJAK PONGSITTISAK, M.D.
Specialty
 • อายุรศาสตร์โรคไต
  Nephorology , Medicine

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • The International Society of Nephrology: The ISN-ANIO Clinical Nephropathology Certificate Program
 • Boards of Nephrology  Chulalongkorn University
 • Master of Science   Chulalongkorn University

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00

พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
อายุรแพทย์ โรคเบาหวานและต่อมธัยรอยด์ 

พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

SUVINA RATANACHAIYAYONG, M.D.
Specialty
 • อายุรศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไทรอยด์
  Infectious Diseases

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)   พ.ศ.2516
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2520

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00

พญ.สสิพร วัฒนเวชสกุลชัย

พญ.สสิพร วัฒนเวชสกุลชัย
จักษุแพทย์

พญ.สสิพร วัฒนเวชสกุลชัย

SASIPAUN WADEEJKULCHAI, M.D.
Specialty
 • จักษุแพทย์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 09:00 - 12:00
FRI 13:00 - 16:00

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล
จักษุแพทย์ สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

TASANEE SIRIKUL, M.D.
Specialty
 • จักษุแพทย์ สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
  Ophthalmology, Cornea and refractive surgery cataract

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิปดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 12:00
SUN 09:00 - 12:00

นพ.จิรพล สุโภคเวช

นพ.จิรพล สุโภคเวช
จักษุแพทย์ ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน

นพ.จิรพล สุโภคเวช

JIRAPONE SUPOKAWATE, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา
 • ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 13:00 - 15:00
SUN 13:00 - 15:00

นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา

นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา
จักษุแพทย์

นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา

SAKCHAI  CHAIKITJA, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 •  จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00 - 15:00
WED 13:00 - 16:00
THU 09:00 - 15:00
FRI 09:00 - 12:00

พญ.วิธิมา พงษ์พันธุ์เลิศ

พญ.วิธิมา พงษ์พันธุ์เลิศ
สูตินรีแพทย์

พญ.วิธิมา พงษ์พันธุ์เลิศ

WITIMA PONGPUNLEART, M.D.
Specialty
 • สูตินรีเวช

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • วุฒิบัตรสูตินรีเวช สงขลานครินทร์ 2555

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 09:00 - 15:00

ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร

ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร
ทันตกรรม

ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร

CHUTAPA TALUNGJIT. DDS
Specialty
 • ทันตกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:30-18:00