นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ

นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ

RATDAMRONG THAMMACHOT, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ระดับ 9)
 • วว.ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 17:00 - 19:00

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

JAKRAPONG ORAPIN, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
 • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2555
 • ประกาศนียบัตร อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 17:00 -20:00

นพ.พรชัย มไหสวริยะ

นพ.พรชัย มไหสวริยะ
จักษุแพทย์

พรชัย มไหสวริยะ

PORNCHAI MAHAISAVARIYA, M.D.
Specialty
 • จักษุแพทย์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรฯ จักษุวิทยา แพทยสภา
 • ป.ชั้นสูง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ จักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 17:00 - 20:00 (สัปดาห์ที่ 2, 4)

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ
อายุรแพทย์ / จิตแพทย์

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

Assoc.Prof.Dr.Wanpen Turkitwanakarn
Specialty
 • อายุรกรรม
 • จิตเวชศาสตร์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 8:00 - 12:00
SUN 19:00 - 20:00 ตามนัด

คาถาอายุยืน live longer

Live longer คาถา อายุยืน

คาถานี้ มีดีสำหรับผู้ทำตาม เพียงปฏิบัติตามวันละ 1 ครั้ง  แล้วดื่มน้ำให้ครบวันละ 1.5 ลิตร
ควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอ จะเกิดมงคลแก่ตนเอง จะทำให้ทำมาหากินคล่อง
มีทรัพย์ราศจากโรค มีอายุยืน ไม่แก่ง่าย มีสุขภาพแข็ง  และเป็นอานิสงค์กับผู้พบเห็น และผู้ที่ปฏิบัติตาม
.....เพราะสุขภาพดี ชีวิตยืนยาว ไม่มีขายค่ะ เริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะคะ.....

กินดี

เพิ่มขยับ

หลับสบาย

ผ่อนคลาย

พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ

พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ
สูตินรีแพทย์

พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ

PHANITRA MANEERATPRASERT, M.D.
Specialty
 • สูตินรีเวช
  Obstetric & Gynaecology

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
 • วว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

CHAVARAT JARUNGVITTAYAKON, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  Orthopedic

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรอนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 08:00 - 12:00

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์

SASITORN ROONGTANAPIROM, M.D.
Specialty
 • จุลยศาสตร์และศัลยกรรมทางมือ
  Hand Orthopedic & Microsurgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
 • อนุสาขาจุลยศาสตร์และศัลยกรรมทางมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 08:00 - 12:00

นพ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา

นพ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา
จักษุแพทย์

นพ.วรัญ ว่องศิลป์วัฒนา

VARAN VONGSILPAVATTANA, M.D.
Specialty
 • จักษุแพทย์
  Ophthalmology

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00

นพ.วรายุ ปรัชญกุล

นพ.วรายุ ปรัชญกุล
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

นพ.วรายุ ปรัชญกุล

VARAYU PRACHAYAKUL, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ


Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ)  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล
 • Certificate Advanced Therapeutic Endoscopy and Endosonography
 • Clinical Fellowship Training in Advanced Therapeutic Endoscopy (ERCP) and Endosonography at Interdiscliplinary Endoscopic unit, University of Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany 2008

ประวัติการทำงาน
 • 2544 - 2546     แพทย์อายุรกรรม  รพ.บางโพ
 • 2536 - 2539      แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  รพ.สีคิ้ว
 • 2548 -  ปัจจุบัน  อาจารย์แผนกทางเดินอาหาร  แผนกทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SUN 09:00 - 15:00 สัปดาห์ที่ 2

พญ.ปัณรสี บุณยบุตร

พญ.ปัณรสี บุณยบุตร
แพทย์ หู คอ จมูก

พญ.ปัณรสี บุญยบุตร

PANRASEE BOONYABUT, M.D.
Specialty
 • โรคทางหู คอ จมูก

Language Spoken
 • ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   โสต คอ นาสิก ปี พ.ศ.2559
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) ปี พ.ศ.2557

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 17:00 - 20:00

ผศ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

ผศ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
สูตินรีแพทย์ สาขามะเร็งวิทยา

ผศ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

KUSSATHIN BURANAWIT, M.D.
Specialty
 • สูตินรีเวช สาขามะเร็งวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์ 2523
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
 • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยสูติ-นรีเวช พ.ศ.2530
 • ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิกขั้นสูง 2528
 • FELLOW IN GYNECOLOGY ONCOLOGY USA 2536
 • CERIFICATE IN SAFETY HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIAL 2536
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว 2544
 • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา 2547

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00