วัคซีนไข้เลือดออก

Dengue Vaccine

วัคซีนไข้เลือดออก

1 เข็ม: 3,000.-

2 เข็ม: 4,777.-


โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
1 เข็ม
3,000.-
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
2 เข็ม
4,777.-
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
ประสิทธิภาพของวัคซีน
  • สามารถฉีดได้อายุตั้งแต่ 4 ปี - 60 ปี
  • สามารถฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็น และไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออก
  • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
  • ป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ 80.2%
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและลดความรุนแรง 90.4%
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ