นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

JAKRAPONG ORAPIN, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 17:00 -20:00

Share this :