นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

JAKRAPONG ORAPIN, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
 • sports injury

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
 • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2555
 • ประกาศนียบัตร อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
 • Research Fellowship in Foot and Ankle Surgery
  • MedStar Union Memorial Hospital
  • Johns Hopkins, School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 17:00 -20:00 เสาร์ที่ 2, 4