นพ.มีภูมิ เจริญพรวัฒนา
ออร์โธปิดิกส์

นพ.มีภูมิ เจริญพรวัฒนา

MEEPOOM CHAROENPORNWATTANA
Specialty
  • ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 10:00 - 15:00 เสาร์ที่ 1, 3, 5