นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง

NACHAPAN PENGRUNG, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 20:00