นพ.ณัฐพล ลู่ชัยชนะ

นพ.ณัฐพล ลู่ชัยชนะ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป / ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.ณัฐพล ลู่ชัยชนะ

NUTTAPHON LUCHAICHANA, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมทั่วไป General Surgery
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา Urology Surgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 2, 4)

นพ.อภิรุจณ์ หงษ์สุวรรณ

นพ.อภิรุจณ์ หงษ์สุวรรณ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป / ศัลยกรรมตกแต่ง

นพ.อภิรุจณ์ หงษ์สุวรรณ

APIRUT HONGSUWAN.MD
Specialty
 • ศัลยกรรมทั่วไป General Surgery
 • ศัลยกรรมตกแต่ง Plastic Surgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 09:00 - 12:00

นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ

นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ
ศัลยแพทย์ ทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต

นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ

ATICHET SAWAENGCHAROEN, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 17:00 - 20:00
SAT 13:00 - 17:00 เสาร์ที่ 1, 3, 5

พญ.สุภัทศิณี เกษรพิกุล

พญ.สุภัทศิณี เกษรพิกุล
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

พญ.สุภัทศิณี เกษรพิกุล

SUPATSINEE KESORNPIKUL, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • การผ่าตัดแบบส่องกล้อง

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ประกาศนียบัตร ศัลยแพทย์ทั่วไป
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 13:00
TUE 08:00 - 16:00
WED 08:00 - 16:00
THU 08:00 - 16:00
FRI 08:00 - 13:00
SUN 16:00 - 20:00

นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ

นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ

RATDAMRONG THAMMACHOT, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ระดับ 9)
 • วว.ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 17:00 - 19:00

นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์

นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์
ศัลยศาสตร์

นพ. อนุตพงษ์ ชูจันทร์

ANUTAPONG CHUJUN, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  SUN 09:00 - 13:00

  นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส  

  นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส
  ศัลยศาสตร์

  นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส  

  KIATTISAK  TASSANAVIPAS, M.D.
  Specialty
  • ศัลยกรรมทั่วไป / ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
   • แพทยศาสตร์บัณทิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด  โรงพยาบาลรามาธิบดี
   • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ตารางออกตรวจ

  20

  วัน เวลา หมายเหตุ
  WED 17:00 - 20:00

  นพ.สวิง ปัญจัยสีห์

  นพ.สวิง ปัญจัยสีห
  ศัลยศาสตร์

  นพ.สวิง ปัญจัยสีห์

  SAWING PUNJAISEE, M.D.
  Specialty
  • ประสาทศัลยแพทย์ Neurosurgery

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
    • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • วว.อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • Neurosurgery จากกรมการแพทย์
   เกียรติประวัติ/รางวัล
   • รางวัลดีเด่นจากการประกวดผลงานของสมาคมศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2541

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา หมายเหตุ
  TUE 12:00 -14:00
  THU 12:00 -14:00

  นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์

  นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์
  ศัลยศาสตร์ ทางเดินปัสสาวะ

  นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์

  PEERADON KANITTANUPONG, M.D.
  Specialty
  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี
  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา หมายเหตุ
  MON 17:00 -20:00

  นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

  นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
  ศัลยศาสตร์

  นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ

  SOMKIAT KASEMTHAMAKHUN, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ พ.ศ.2545
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2546

  เกียรติประวัติ/รางวัล
  • ผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์ เขต 4 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559
  • หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.สงศ์ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา หมายเหตุ
  MON 17:00 -20:00
  THU 17:00 -20:00
  FRI 17:00 -20:00
  SAT 13:00 -20:00
  SUN 13:00 -16:00

  นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี

  นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี
  ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

  นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี

  THANANETR SASVONGSBHADI, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Fellowship In hip reconstructive Surgery Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  MON 17:00 -20:00
  TUE 17:00 -20:00
  SAT 12:00 -15:00

  นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

  นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
  ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

  นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

  TOMORN TARNPICHPRASERT, M.D.
  Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณทิต พระมงกุฏเกล้า 2551
  • Training Orthoโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2554-2558
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  2558
  • แพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ  2559
  • ศัลยศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  2661

  เกียรติประวัติ/รางวัลแผนกพยาบาลศูนย์รักษาความปลอดภัย
  • กองแพทย์โรงเรียนเตรียมทหาร   ปี 2552 – 2554
  • โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์   ปี 2551 – 2552

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  WED 15:00 - 20:00