ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์

ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์

PHURINAT CHATURAPATPAIBOON, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 2,4,5

ทพญ.ศศิวรรณ เพ็งชุ่ม

ทพญ.หญิงศศิวรรณ เพ็งชุ่ม
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.ศศิวรรณ เพ็งชุ่ม

SASIWAN PENGCHUM, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 14:00 - 18:00 อังคารที่ 2, 4

ทพญ.ธันวดี อิ่มสมบัติ

ทพญ. ธันวดี อิ่มสมบัติ
ทันตกรรมปริทันตวิทยา

ทพญ. ธันวดี อิ่มสมบัติ

THANWADEE IMSOMBAT,DDS
Specialty
 • ทันตกรรมปริทันตวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ขั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร ปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 9:00 - 17:00

ทพญ.อรจิรา ลิ้มสุขศิริ

ทพญ.อรจิรา ลิ้มสุขศิริ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อรจิรา ลิ้มสุขศิริ

ORNIJIRA LIMSUKSIRI, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 10.00 – 18.00

ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี

ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม

ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี

JINJUDHAPAK THONGDEE, DDS,MSc
Specialty
 • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  (โล่รางวัลเรียนดี คะแนนรวมสูงสุดตลอดหลักสูตรยอดเยี่ยมวิชาทันตกรรมประดิษฐ์) ตลอด 6 ปีการศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advanced Implantology, School of Dentistry UCLA, USA 
 • Other UCLA Continuing Education courses at UCLA, USA

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED พุธที่ 1, 3, 5 (9:00 - 15:00)
พุธที่ 2, 4 (9:00 - 12:00)
THU 09:00 - 12:00 พฤหัสที่ 1, 3

ทพญ.เอมิกา พฤทธ์ลาภากร

ทพญ.เอมิกา พฤทธ์ลาภากร
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.เอมิกา พฤทธ์ลาภากร

EMIKA PRUITTAPAKORN, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมประดิษฐ์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ขั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • CONTINUING EDUCATION ONE YEAR COURSE IN IMPLANT DENTISTRY CHULALONKORN UNIVERSITY                   

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 10:00 - 18:00

ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์

ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.วัชรี เล้าชัยวัฒน์

WACHAREE LAOCHAIWAT , DDS
Specialty
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 10.00 – 18.00

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์
ทันตกรรมปริทันตวิทยา

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์

PAVEENA VONGNAPAGAN,DDS
Specialty
 • ทันตกรรมปริทันตวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงปริทันตวิทยา Grad.Dip.in Clin.sc. (Periodontics)  ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 10:00-19:00
THU 10:00-19:00
FRI 10:00-19:00

ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร

ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร
ทันตกรรม

ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร

CHUTAPA TALUNGJIT. DDS
Specialty
 • ทันตกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 10:00-17:00

ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์

ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์
ทันตกรรม

ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์

FONTHIP TATIYANUPANWONG, DDS
Specialty
 • ทันตกรรมเด็ก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU
10:00-18:00
วันพฤหัสบดี(ที่ 1, 2)

ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด

ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด
ทันตกรรม

ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด

TACHAPORN  KHIEWSA-ARD, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมประดิษฐ์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Prosthodontics) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • esidency Training Program in Prosthodontics, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Diploma of the Thai Board of Prosthodontics

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED งดออกตรวจ  

ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
ทันตกรรม

ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

CHIDSANU CHANGSIRIPUN, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
 • ดุษฎีบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน,Tokyo Medical and Dental University

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 1,3