ทพญ.ปารมี ธนเรืองรอง
วิทยาเอ็นโดดอนต์

ทพญ.ปารมี ธนเรืองรอง

PARAMEE THANARUENGRONG,DDS
Specialty
  • วิทยาเอ็นโดดอนต์ Endodontics

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU สัปดาห์ที่ 1, 3