ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์
ทันตกรรมปริทันตวิทยา

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์

PAVEENA VONGNAPAGAN,DDS
Specialty
  • ทันตกรรมปริทันตวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงปริทันตวิทยา Grad.Dip.in Clin.sc. (Periodontics)  ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 10:00-19:00
THU 10:00-19:00
FRI 10:00-19:00