ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร
ทันตกรรม

ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร

CHUTAPA TALUNGJIT. DDS
Specialty
  • ทันตกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 09:00-17:00
THU
09:00-17:00
วันพฤหัสบดี(ที่ 3, 4)

Share this :