ทพญ. ธันวดี อิ่มสมบัติ
ทันตกรรมปริทันตวิทยา

ทพญ. ธันวดี อิ่มสมบัติ

THANWADEE IMSOMBAT,DDS
Specialty
  • ทันตกรรมปริทันตวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร ขั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร ปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 9:00 - 17:00