ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม

ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี

JINJUDHAPAK THONGDEE, DDS,MSc
Specialty
  • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    (โล่รางวัลเรียนดี คะแนนรวมสูงสุดตลอดหลักสูตรยอดเยี่ยมวิชาทันตกรรมประดิษฐ์) ตลอด 6 ปีการศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Advanced Implantology, School of Dentistry UCLA, USA 
  • Other UCLA Continuing Education courses at UCLA, USA

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED พุธที่ 1, 3, 5 (9:00 - 15:00)
พุธที่ 2, 4 (9:00 - 12:00)
THU 09:00 - 12:00 พฤหัสที่ 1, 3