ทพญ.นุชจรี พงษ์นริศร
ปริทันตวิทยา

ทพญ.นุชจรี พงษ์นริศร

NUCHJAREE PONGNARISORN,DDS
Specialty
  • โรคเหงือกและโรคปริทันต์ (Periodontal disease)

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SUN 10:00 - 16:00 สัปดาห์ที่ 2, 4