แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู – กายภาพบำบัด อาคาร 2 ชั้น 4 : โรงพยาบาลบางโพ