โปรแกรมตรวจผู้สัมผัสอาหาร

Food Handler's Certificate

ตรวจผู้สัมผัสอาหาร Program 1 : 1,390.-

ตรวจผู้สัมผัสอาหาร Program 2 : 1,690.-


โรงพยาบาลขอเสนอแพ็กเกจตรวจผู้สัมผัสอาหาร สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร หรือขนมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการการันตีความปลอดภัยให้ลูกค้าและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

โปรแกรมตรวจผู้สัมผัสอาหาร

Food Handler's Certificate
ใบรับรองแพทย์ 9 โรค หรือ สณ.11 เป็นเอกสารรายงานสภาวะสุขภาพอนามัยสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพผู้สัมผัสอาหารหรืองานบริการ ซึ่งจำเป็นต้องตรวจสำหรับยื่นให้กับองค์กรหรือเปิดร้านค้า เพื่อยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งอาจจะแพร่เชื้อให้เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้ อาชีพที่ต้องตรวจ เช่น ร้านอาหาร ร้านทำผม ร้านสปา เป็นต้น ออกโดยแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา

โปรแกรมตรวจผู้สัมผัสอาหาร
ผู้สัมผัสอาหาร มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โรงพยาบาลได้จัดทำโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาหาร ดังนี้
  • เหมาะสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ประกอบอาหารสู่ผู้บริโภค
  • โปรแกรมนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการตรวจ ดังนี้
รายการตรวจ
Program 1
Program 2
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
Physical Examination
ใบรับรองแพทย์ 9 โรค สณ.11
ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/ตรวจวัดความดันโลหิต/ตรวจหาดัชนีมวลกาย/อัตราการเต้นของหัวใจ
ตรวจเอกเซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล
(Chest X – Ray digital)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ
(HAV IGG)
ตรวจอุจจาระ
(Stool Culture)
ตรวจอุจจาระ
(Stool Exam & Occult Blood)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
(HBs Ag)
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
(HBs Ab)
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
(Amphetamine)
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
1,390
1,690
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ