พญ.วรกานต์  ทิพย์สิงห์

พญ.วรกานต์  ทิพย์สิงห์
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม 

พญ.วรกานต์  ทิพย์สิงห์

WORAKAN  TIPSING, M.D.
Specialty
 • อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00

นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์

นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์

NANTAPON  CHUTIMAPONGRAT, M.D.
Specialty
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   Internal Medicine, Cardiology

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณทิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ต่อยอดอายุรศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานอายุศาสตร์ รพ.ราชวิถี
  • แพทย์ต่อยอดอนุสาขาโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุศาสตร์ รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 09:00 -15:00 เสาร์ที่ 1,3,5

พญ.มนาภรณ์  ปายะนันทน์ 

พญ.มนาภรณ์  ปายะนันทน์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.มนาภรณ์  ปายะนันทน์ 

MANAPORN  PAYANUNDANA, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม
 • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ต่อยอดสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 16:00 - 19:00

นพ. ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ

นพ. ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

THITIWAT SRIPRASART, M.D.
Specialty
 • อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
 • อายุรศาสตร์, Advanced Illinois Massonic Medical Center, University of Illinois, Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2551 - 2553
 • สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2553
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2555
 • สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา, 2556

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 14:00 - 15:30

พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล

พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล

Sanruethai Charoenniwassakul, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมโรคหัวใจ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 08:00 - 16:00
TUE 09:00 - 16:00
WED 09:00 - 16:00 สัปดาห์ที่ 2, 4
THU 08:00 - 16:00
FRI 08:00 - 16:00
SUN 09:00 - 13:00

นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์

นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์
อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์

SURAT PRANEENARARAT, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 17:00
TUE 08:00 - 17:00
WED 08:00 - 17:00
THU 08:00 - 17:00
FRI 08:00 - 17:00
SAT 08:00 - 17:00

นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย

นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย
อายุรแพทย์ทางเดินหายใจ

นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย

NATTAPONG WIBOONSIRICHAI, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม
 • อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
 • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ รพ.จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:30 - 16:30
TUE 08:30 - 16:30
WED 08:30 - 16:30
THU 08:30 - 20:00<
FRI 08:30 - 14:00
SUN 08:00 - 13:00
(สัปดาห์ที่ 2,4)

พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ

พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ
อายุรแพทย์

พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ

PANCHITA RASAMEESURAWUTTIKUN, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 20:00
TUE 09:00 - 20:00
THU 17:00 - 20:00
FRI 09:00 - 20:00
SAT 13:00 - 20:00
SUN 13:00 - 20:00

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต
อายุรแพทย์

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

VORACHATI TOOMKOSITA, M.D
Specialty
 • อายุรกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย Diplomate American Board of Internal Medicine

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 10:00 - 12:00
TUE 10:00 - 12:00
WED 10:00 - 12:00
THU 10:00 - 12:00
FRI 10:00 - 12:00
SAT 10:00 - 11:00

นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล
อายุรแพทย์

นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

KONGKIAT LERTPIPATMONGKON, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.)(เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและชิรพยาบาล
 • วว. อายุรกรรมทั่วไป
 • ประธานองค์กรแพทย์/ ประธานคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อภายในร.พ, ร.พชุนยอม จ.แม่ฮ่องสอน

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 07:00 - 15:00
TUE 07:00 - 15:00
WED 07:00 -20:00
THU 07:00 - 15:00
FRI 07:00 - 20:00

พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์

พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์

CHUTIMA SAIPETCH, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
 • โรคลมชัก และความผิดปกติในการนอนหลับ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) (เกียรตินิยม อันดับ 1)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548

 • Internal Medicine Residency

  State University of New York, Syracuse, New York, USA

 • Neurology Residency

  University of Massachusetts Medical Center, Worcester, MA

 • Clinical Neurophysiology Fellowship

  University of California at Los Angeles (UCLA), Los Angeles, CA

 • Epilepsy Fellowship

  Baylor College of Medicine, Houston, TX


วุฒิบัตร
 • American Board of Internal Medicine, 2011
 • American Board of Psychiatry and Neurology, 2014
 • Certification in the Subspecialty of Clinical Neurophysiology, 2015
 • Certification in the Subspecialty of Epilepsy, 2016

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 12:30 - 17:30
TUE 12:30 - 17:30
WED 12:30 - 17:30
THU 12:30 - 17:30
FRI 12:30 - 17:30
SAT 10:00 - 13:00

นพ.เกตุ สายเพ็ชร์

นพ.เกตุ สายเพ็ชร์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.เกตุ สายเพ็ชร์

KATE SAIPETCH, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม
 • อายุรกรรมประสาทและสมอง

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 11:00 - 15:00
TUE 11:00 - 15:00
WED 11:00 - 15:00
THU 11:00 - 15:00
FRI 11:00 - 15:00
SAT 13:00 - 14:00
SUN 13:00 - 14:00