พญ.รตณัฐ เหมินทร์

พญ.รตณัฐ เหมินทร์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.รตณัฐ เหมินทร์

RATANUT HAMINDRA M.D.
Specialty
 • Neurologist
 • สมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 16:00 - 20:00 

พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล

พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล

KANVARA CHAIBENJAPOL M.D.
Specialty
 • Neurologist
 • สมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคลมชัก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 16:00 - 20:00 (พูธที่ 1, 3, 5)

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

Juthathip Nyamvisetchaikul, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมโรคหัวใจ
  Cardiovascular Medicine

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 09:00 - 15:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5

นพ.ดุษฏี จรัญวรากรชัย

นพ.ดุษฏี จรัญวรากรชัย
อายุรแพทย์

นพ.ดุษฏี จรัญวรากรชัย

DUTSADEE CHARUNVARAKORNCHAI, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม
  Internal Medicine

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุเกล้า
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุเกล้า
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 08:00 - 13:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

พญ.นุจจรินทร์ กำจรจิระพันธ์

พญ.นุจจรินทร์ กำจรจิระพันธ์
อายุรแพทย์

พญ.นุจจรินทร์ กำจรจิระพันธ์

NUTCHARIN KAMJOHNJIRAPHUN, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 08:00 - 16:00

นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

Kongpoj Wirunpoj, M.D.
Specialty
 • ระบบประสาทและสมอง
 • Neurologist

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 16:00 - 20:00

พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล

พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล
อายุรกรรมโรคเลือด

พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล

PAKTHIPA PATTARAROSOL, M.D.
Specialty
 • อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วว.อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหววิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ
อายุรแพทย์ / จิตแพทย์

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

Assoc.Prof.Dr.Wanpen Turkitwanakarn
Specialty
 • อายุรกรรม
 • จิตเวชศาสตร์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 08:00 - 12:00

นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

THANASUN THUMMAKUL, M.D.
Specialty
 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์
 • วว.อายุรศาสตร์
 • วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เกียรติประวัติ/รางวัล

 • เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 2556-2558
 • อนุกรรมการวิชาการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 2558-2560

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 19:00

นพ.เจษฏา มณีชวขจร

นพ.เจษฏา มณีชวขจร
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา

นพ.เจษฏา มณีชวขจร

JEDZADA MANEECHAKAEAJORN, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วว.อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ว.อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 - 19:00

นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร

นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร

KRIANGKRAL TAWINPRAL, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00

พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
อายุรแพทย์ โรคเบาหวานและต่อมธัยรอยด์ 

พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

SUVINA RATANACHAIYAYONG, M.D.
Specialty
 • อายุรศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไทรอยด์
  Infectious Diseases

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (2514 )
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2516)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (2518)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์   Post Graduate School, National University of Singapore Singapore  (2519)
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์  (2520)
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  College of Medicine , University of Wales, Cardiff  USA  (2536)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00