พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล

KANVARA CHAIBENJAPOL M.D.
Specialty
  • Neurologist
  • สมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคลมชัก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 - 20:00