พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
อายุรแพทย์ โรคเบาหวานและต่อมธัยรอยด์ 

พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

SUVINA RATANACHAIYAYONG, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไทรอยด์
    Infectious Diseases

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (2514 )
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2516)
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (2518)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์   Post Graduate School, National University of Singapore Singapore  (2519)
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์  (2520)
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  College of Medicine , University of Wales, Cardiff  USA  (2536)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00