นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร

KRIANGKRAL TAWINPRAL, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00