รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ
อายุรแพทย์ / จิตแพทย์

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

Assoc.Prof.Dr.Wanpen Turkitwanakarn
Specialty
  • อายุรกรรม
  • จิตเวชศาสตร์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 08:00 - 12:00