ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ

ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ

SIRADA CHAISIRI,DDS
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 10:00 - 15:00

ทพญ.อรจิรา ลิ้มสุขศิริ

ทพญ.อรจิรา ลิ้มสุขศิริ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อรจิรา ลิ้มสุขศิริ

ORNIJIRA LIMSUKSIRI, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 10.00 – 18.00

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์
ทันตกรรมปริทันตวิทยา

ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์

PAVEENA VONGNAPAGAN,DDS
Specialty
 • ทันตกรรมปริทันตวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงปริทันตวิทยา Grad.Dip.in Clin.sc. (Periodontics)  ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 10:00-19:00
THU 10:00-19:00
FRI 10:00-19:00

ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด

ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด
ทันตกรรม

ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด

TACHAPORN  KHIEWSA-ARD, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมประดิษฐ์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Prosthodontics) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • esidency Training Program in Prosthodontics, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Diploma of the Thai Board of Prosthodontics

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED งดออกตรวจ  

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ
ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ

CHANWIT PRAPINJUMRUNE, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก,TMDU, Japan

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00-18:00 เสาร์ที่ 1,3

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์
ทันตกรรม

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

HATAIRAT RUENARROM, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมจัดฟัน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 17:00-20:00 พุธที่ 2

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร
ทันตกรรม

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

PENSINEE SERTKHAMSORN, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ เชี่ยวชาญด้าน ฟันปลอม ครอบฟัน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2551
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2556

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00-18:00