ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด
ทันตกรรม

ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด

TACHAPORN  KHIEWSA-ARD, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Prosthodontics) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • esidency Training Program in Prosthodontics, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Diploma of the Thai Board of Prosthodontics

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED งดออกตรวจ