ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์
ทันตกรรม

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

HATAIRAT RUENARROM, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมจัดฟัน

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 17:00-20:00 พุธที่ 2