พญ ดารวรรณ ถนอมวงศ์

พญ ดารวรรณ ถนอมวงศ์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ ดารวรรณ ถนอมวงศ์

DARAWAN THANOMWONG, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY
 • โรคผิวหนัง botox,fillers,laser.Biostimulator

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตจวิทยา (ผิวหนัง) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 09:00 - 14:00

พญ.ศศิมา อ่ำครองธรรม

พญ.ศศิมา อ่ำครองธรรม
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.ศศิมา อ่ำครองธรรม

SASIMA UMKRONGTUM, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • Diploma in dermatology and dermatosurgery  สถาบันโรคผิวหนัง
 • Clinical fellow in dermatology ของสถาบันโรคผิวหนัง   (แพทย์ปฏิบัติการ)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 18:00

นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์

นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์

POOM VISUTJINDAPORN, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตจวิทยา (ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Clinical fellow in Dermatosurgery and laser สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • Fellowship in Cosmetic Dermatology, Boston University School of Medicine (BUSM), Boston Medical Center (BMC), Boston, Massachusetts, USA
 • Certificate in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM), USA
 • Certificate in Dermoscopy, USA
 • Nail surgery and Innovative suture techniques, AAD, USA
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 10:00 - 13:00 อังคารที่ 1, 3, 5

นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์

นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์

SARUN  PACHARAPAKORNPONG, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY
 • ผื่นคัน สีผิวผิดปกติ
 • เนื้องอกผิวหนัง
 • ผมร่วง รังแค ความผิดปกติของเส้นผมและเล็บ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • Master of science in clinical dermatology , Thammasat University
 • Baclielor degree Doctor of medicine , Thammasat University
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00

พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร

พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร

RAWIWAN MAHAKUNAKORN, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Fellow In Dermatologic Laser Surgery
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 13:00
TUE 09:00 - 13:00
WED 09:00 - 12:00

พญ. นพนฤภร  โรงสะอาด

พ.ญ. นพนฤภร  โรงสะอาด
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พ.ญ. นพนฤภร  โรงสะอาด

NOPNARUEPORN  RONGSAARD, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Fellowship Traning in Cutaneous and Laser Surgery สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 16:00 - 19:00
SAT 10:00 - 14:00

พญ.จุฑานุช กาญจนศร

พญ.จุฑานุช กาญจนศร
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.จุฑานุช กาญจนศร

JUTHANUCH KARNCHANASORN, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา

  DERMATOLOGY

 • ผิวหนังและความงาม

  General Dermatology and Cosmetic Dermatology


Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • Master in Dermatology

  Boston University School of Medicine, USA

 • Fellowship in Dermatology

  Harvard University, USA

 • Fellowship in Cosmetic and Laser Dermatology

  Mount Sinai Hospital, Miami, USA

 • Certificate in Dermatologic Laser and Surgery

  New York University School of Medicine, USA

 • Certificate in Cosmetic and Surgical Dermatology

  C. Skin and Laser Center, Michigan, USA


ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 13:00 - 16:00
THU 12:00 - 16:00
FRI 12:00 - 17:00
SUN 09:00 - 17:00