พญ.ศศิมา อ่ำครองธรรม
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.ศศิมา อ่ำครองธรรม

SASIMA UMKRONGTUM, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • Diploma in dermatology and dermatosurgery  สถาบันโรคผิวหนัง
  • Clinical fellow in dermatology ของสถาบันโรคผิวหนัง   (แพทย์ปฏิบัติการ)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 18:00