พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร

RAWIWAN MAHAKUNAKORN, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Fellow In Dermatologic Laser Surgery
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 09:00 - 12:00
WED 09:00 - 12:00
SUN 16:00 - 19:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5)

Share this :