นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล

นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล
จักษุแพทย์ โรคต้อหิน

นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล

LAPHON HIRANPETCHAKUL, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา
 • ต้อหิน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบุตร โรคต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 16:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5

นพ.พรชัย มไหสวริยะ

นพ.พรชัย มไหสวริยะ
จักษุแพทย์

พรชัย มไหสวริยะ

PORNCHAI MAHAISAVARIYA, M.D.
Specialty
 • จักษุแพทย์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรฯ จักษุวิทยา แพทยสภา
 • ป.ชั้นสูง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ จักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 17:00 - 20:00 เสาร์ที่ 2, 4

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล
จักษุแพทย์ สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ

พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

TASANEE SIRIKUL, M.D.
Specialty
 • จักษุแพทย์ สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
  Ophthalmology, Cornea and refractive surgery cataract

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิปดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 12:00
SUN 09:00 - 12:00

นพ.จิรพล สุโภคเวช

นพ.จิรพล สุโภคเวช
จักษุแพทย์ ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน

นพ.จิรพล สุโภคเวช

JIRAPONE SUPOKAWATE, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา
 • ต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อหิน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 13:00 - 15:00
SUN 13:00 - 15:00

นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา

นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา
จักษุแพทย์

นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา

SAKCHAI  CHAIKITJA, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 19:00
SAT 10:00 - 12:00

พญ.อาชวี สุขรัตน์

พญ.อาชวี สุขรัตน์
จักษุแพทย์

พญ.อาชวี สุขรัตน์

ACHAVEE  SUKRAT, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา
 • สาขากระจกตาและแก้สายตาผิดปกติ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประกาศนียบัตร สาขากระจกตาและการแก้สายตาผิดปกติ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00 - 15:00
WED 09:00 - 15:00
THU 09:00 - 15:00
FRI 09:00 - 15:00

นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร

นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร
จักษุแพทย์

นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร

SUPAWAT HONGSAKORN, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2543
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2549
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสวย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2550

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00