พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ
จักษุวิทยาเด็กและตาเข

พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ

NICHABOON CHOTIKAJORNKIAT M.D.
Specialty
  • จักษุวิทยาเด็กและตาเข

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณทิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิปดี
  • อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิปดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 12:00 - 16:00

Share this :