นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา
จักษุแพทย์

นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา

SAKCHAI  CHAIKITJA, M.D.
Specialty
  • จักษุวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 19:00
SAT 10:00 - 12:00