นพ.พรชัย มไหสวริยะ
จักษุแพทย์

พรชัย มไหสวริยะ

PORNCHAI MAHAISAVARIYA, M.D.
Specialty
  • จักษุแพทย์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรฯ จักษุวิทยา แพทยสภา
  • ป.ชั้นสูง ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ จักษุวิทยา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 17:00 - 20:00 เสาร์ที่ 2, 4