ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
ทันตกรรม

ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

CHIDSANU CHANGSIRIPUN, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
 • ดุษฎีบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน,Tokyo Medical and Dental University

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 1,3

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์
ทันตกรรม

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

HATAIRAT RUENARROM, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมจัดฟัน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 17:00-20:00 พุธที่ 2

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร
ทันตกรรม

ทพญ.เพ็ญศินี เสริฐคัมภ์ศร

PENSINEE SERTKHAMSORN, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ เชี่ยวชาญด้าน ฟันปลอม ครอบฟัน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2551
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2556

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00-18:00