ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์
ทันตกรรม

ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

CHIDSANU CHANGSIRIPUN, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
  • ดุษฎีบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน,Tokyo Medical and Dental University

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 1,3