นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

PRAPHAN WONGRUNGROJ, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.
(สัปดาห์ที่ 2)
(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.จักรพงษ์ อรพินท์

JAKRAPONG ORAPIN, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
 • sports injury

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
 • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2555
 • ประกาศนียบัตร อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
 • Research Fellowship in Foot and Ankle Surgery
  • MedStar Union Memorial Hospital
  • Johns Hopkins, School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 17:00 -20:00 เสาร์ที่ 2, 4

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร

CHAVARAT JARUNGVITTAYAKON, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  Orthopedic

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรอนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00 - 20:00

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์

SASITORN ROONGTANAPIROM, M.D.
Specialty
 • จุลยศาสตร์และศัลยกรรมทางมือ
  Hand Orthopedic & Microsurgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
 • อนุสาขาจุลยศาสตร์และศัลยกรรมทางมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00

นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง

นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง

JITTISAK TIMJANG, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 16:00 - 20:00