PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 1-2 ปีครึ่ง

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 1-2 ปีครึ่ง

วัคซีนเด็ก 1-2 ปีครึ่ง : 5,999.-


ทำไมคุณแม่ควรสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อย และคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

คุณแม่ควรเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ลูกน้อยเพราะระบบภูมิต้านทานของทารกแรกเกิดยังไม่แข็งแรง ทำให้ติดโรคต่างๆและเจ็บป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ "วัคซีน" สามารถช่วยสร้างภูมิต้านทานและปกป้องลูกจากการเจ็บป่วยต่างๆได้

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 1-2 ปีครึ่ง

การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง  วัคซีนผลิตจากเชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรียที่อ่อนตัวแล้ว หรือส่วนประกอบอื่นของเชื้อ เหล่านั้น ตัวของวัคซีนเองก่อให้เกิดอาการน้อยมาก แต่หากจะทําการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ซึ่งจะป้องกัน หรือช่วยลดความเสี่ยงของเด็กที่อาจป่วยเป็นโรคที่ทำการฉีด วัคซีนน้ันๆ
เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีน
จุดประสงค์ในการฉีดวัคซีนนั้นเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะกับเด็ก การฉีดวัคซีนนั้นช่วยลดการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่ร้ายแรงของโรคติดต่อ ในบางกรณี อาจจะกําจัดโรคได้หมด โรคในเด็กหลายโรค เช่น หัด คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ ใน ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเสียชีวิตของเด็กอ่อน
อายุ
รายละเอียด
1 ปี 6 เดือน
วัคซีนรวม 5 โรค
 • คอตีบ
 • ไอกรน
 • บาดทะยัก
 • โปลิโอ
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
มากกว่า 1 ปี
วัคซีนอีสุกอีใส 2 เข็ม
Varicella Vaccine
มากกว่า 1 ปี 6 เดือน
วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม 1 เข็ม
มากกว่า 1 ปี 6 เดือน
วัคซีนตับอักเสบ เอ 1 เข็ม(ชนิดเชื้อเป็น)
Hepatitis A Vaccine
อายุประมาณ 2 ปี
วัคซีนไข้สมองอักเสบ (JE) 1 เข็ม
Japanese Encephalitis Vaccine
ลำดับการรับวัคซีนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำห […]

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน – 1 ปี

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน - 1 ปี

วัคซีนรวมสำหรับเด็ก : 5,499.-


ทำไมคุณแม่ควรสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อย และคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

คุณแม่ควรเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ลูกน้อยเพราะระบบภูมิต้านทานของทารกแรกเกิดยังไม่แข็งแรง ทำให้ติดโรคต่างๆและเจ็บป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ "วัคซีน" สามารถช่วยสร้างภูมิต้านทานและปกป้องลูกจากการเจ็บป่วยต่างๆได้

PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน - 1 ปี

การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง  วัคซีนผลิตจากเชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรียท่ีอ่อนตัวแล้ว หรือส่วนประกอบอื่นของเชื้อ เหล่านั้น ตัวของวัคซีนเองก่อให้เกิดอาการน้อยมาก แต่หากจะทําการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ซึ่งจะป้องกัน หรือช่วยลดความเสี่ยงของเด็กท่ีอาจป่วยเป็นโรคท่ีทําาการฉีด วัคซีนน้ันๆ
เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีน
จุดประสงค์ในการฉีดวัคซีนนั้นเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะกับเด็ก การฉีดวัคซีนนั้นช่วยลดการแพร่ระบาด และลดผลกระทบท่ีร้ายแรงของโรคติดต่อ ในบางกรณี อาจจะกําจัดโรคได้หมด โรคในเด็กหลายโรค เช่น หัด คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ ใน ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยของการเสียชีวิตของเด็กอ่อน
PACKAGE วัคซีนสำหรับเด็ก 2 เดือน - 1 ปี ราคา 5,499 บาท
 • (2 เดือน) วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบและตับอักเสบบี เข็ม 2)
 • (4 เดือน) วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)
 • (6 เดือน) วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบและตับอักเสบบี เข็ม 3)
 • (9 เดือน)  วัคซีนไข้สมองอักเสบ เข็ม 1
 • (12 เดือน) วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็ม 1
ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
วัคซีนเสริม อายุ 2 เดือน - 1 ปี
 • วัคซีนโรต้า
 • วัคซีน IPD 13 สายพันธุ์ (Prevnar)
ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำห […]

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]