โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

Knee replacement surgery Program

โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า : 185,000.-


Knee replacement surgery Program
โรคข้อเข่าเสื่อม หมายถึง โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง การทำงานของกระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตามลำดับ

ผ่าตัดข้อเข่าเทียม

ข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประกอบด้วยกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยเส้นเอ็นที่แข็งแรงทำหน้าที่ค้ำจุนและให้ความแข็งแรงมั่นคงแก่ข้อเข่าทั้งด้านข้างและภายในข้อเข่าอยู่สี่เส้นขอบบนลูกสะบ้ามีกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้ามาเกาะและส่วนปลายของลูกสะบ้ามีเอ็นเกาะติดกับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้ง

โรคข้อเข่าเสื่อม หมายถึง โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง การทำงานของกระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้นตามลำดับ

ควรผ่าตัดข้อเข่าเมื่อใด

1. มีอาการปวด บวม ตึงข้อเข่า ซึ่งส่งผลต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
2. แก้ไขความผิดรูปหรือความพิการของข้อเข่า
3. เพื่อป้องการการเสื่อมของข้ออื่น ๆ ตามมา
4. รักษาด้วยวิธีอนุรักษ์นิยม (การใช้ยา กายภาพบำบัด) มาแล้วไม่ดีขึ้น

โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

185,000.-

Knee replacement surgery Program

ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการ ดังนี้
 1. ห้องพักเดี่ยว 5 วัน 4 คืน รวมค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาล ,ค่าบริการพยาบาล
 2. ห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง
 3. แพทย์ผ่าตัดเฉพาะทางด้านผ่าตัดข้อเข่าเทียม วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลช่วยผ่าตัด
 4. ค่ายาและเวชภัณฑ์ในห้องผ่าตัดและกลับบ้าน
 5. ตรวจประเมินความพร้อมก่อนการผ่าตัด (ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ 11 รายการ, X-Ray ปอด
  และ X-Ray เข่า, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG และ ตรวจประเมินสภาวะหัวใจ Screening Echo
 6. ข้อเข่าเทียมมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ตามที่ รพ.กำหนด หากเลือกข้อเข่าเทียมชนิดอื่น มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 7. การใช้เครื่อง Pneumatic compression เพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตัน
 8. การจองเลือดแบบ Type screen
ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่าใช้จ่าย ดังนี้
 1. ค่ายาและการรักษาอื่น หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน ขณะหรือหลังผ่าตัด
 2. ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ รวมภาวะแทรกซ้อน ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการผ่าตัดซ้ำ
 3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มกรณีสั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดต่างๆ จากบริษัทคู่สัญญาและบัตรส่วนลดต่างๆ
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามโทร. 02 587 0144 ต่อ 1220,1226

Share this :