นพ.บรรณวัชร ตันติคุณ

นพ.บรรณวัชร ตันติคุณ
แพทย์ หู คอ จมูกและโรคภูมิแพ้

นพ.บรรณวัชร ตันติคุณ

BANNAWAT TANTIKUN, M.D.
Specialty
 • โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • โรคภูมิแพ้ทางจมูก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตร : นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ คณะแพทายศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลับมหิดล

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  SUN 15:00 - 19:00

  นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล

  นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล
  แพทย์ หู คอ จมูก

  นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล

  PISIT WANICHAKORNTRAKUL, M.D.
  Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรโสต คอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  SAT 09:00 - 12:00

  พลโท ศ.คลินิก นพ. ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

  พลโท ศ.คลินิก นพ. ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
  แพทย์ หู คอ จมูก

  พลโท ศ.คลินิก นพ. ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

  PHANUVICH  PUMHIRUN, M.D.
  Specialty
  • โรคภูมิแพ้,โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  • โรคภูมิแพ้ทางจมูก,โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง,โรคหืด,โรคภูมิแพ้อาหาร

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ประกาศนียบัตร : โสต ศอ นาสิก สถาบัน Georgetown Medical Center U.S.A.
  • Allergy Clinical Immunology สถาบัน Walter Reed Army Medical Center U.S.A
  ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
  • ศาสตราจารย์คลินิก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา
  • คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารทางวิชาการด้านคลินิก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
  • กรรมการพิจารณางานทางวิชาการของผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กรรมการแพทยสถา
  ประสบการณ์ในการทำงาน
  • หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • ผู้อำนวยการกองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์
  • เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  WED 13:00 - 15:00

  พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์

  พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์
  แพทย์ หู คอ จมูก

  พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตต์

  PIYAWAN KONGTANGIT, M.D.
  Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก
  • ปรึกษาผ่าตัดหู คอ จมูก / ศัลยกรรมตกแต่ง

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  MON 17:00 - 19:00
  THU 17:00 - 19:00
  SUN 09:00 - 15:00

  นพ.ธัญ ยิ่งยงยศ

  นพ.ธัญ ยิ่งยงยศ
  แพทย์ หู คอ จมูก

  นพ.ธัญ ยิ่งยงยศ

  TAN YINGYONGYOS, M.D.
  Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พบ.,วว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  TUE 09:00 - 12:00
  FRI 09:00 - 12:00

  นพ.เฉลิมพล น้อยเตปิน

  นพ.เฉลิมพล น้อยเตปิน
  แพทย์ หู คอ จมูก

  นพ.เฉลิมพล น้อยเตปิน

  CHALERMPOL NOITEPIN, M.D.
  Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก
  • ปรึกษาผ่าตัดหู คอ จมูก / ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ผ่าตัดไทรอยด์โดยการส่องกล้อง(Endoscopic Thyroidectomy)
  • ผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้อง(Endoscopic sinus surgery)

  Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

  ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า มหาวิทาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

  ตารางออกตรวจ
  วัน เวลา
  MON 08:00 - 17:00
  TUE 08:00 - 20:00
  WED 08:00 - 20:00
  THU 08:00 - 17:00
  FRI 08:00 - 17:00