นพ.ณัฐพล ลู่ชัยชนะ

นพ.ณัฐพล ลู่ชัยชนะ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป / ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นพ.ณัฐพล ลู่ชัยชนะ

NUTTAPHON LUCHAICHANA, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมทั่วไป General Surgery
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา Urology Surgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 2, 4)

นพ.อภิรุจณ์ หงษ์สุวรรณ

นพ.อภิรุจณ์ หงษ์สุวรรณ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป / ศัลยกรรมตกแต่ง

นพ.อภิรุจณ์ หงษ์สุวรรณ

APIRUT HONGSUWAN.MD
Specialty
 • ศัลยกรรมทั่วไป General Surgery
 • ศัลยกรรมตกแต่ง Plastic Surgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 09:00 - 12:00

พญ ดารวรรณ ถนอมวงศ์

พญ ดารวรรณ ถนอมวงศ์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ ดารวรรณ ถนอมวงศ์

DARAWAN THANOMWONG, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY
 • โรคผิวหนัง botox,fillers,laser.Biostimulator

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตจวิทยา (ผิวหนัง) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 09:00 - 14:00

นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์

PRAPHAN WONGRUNGROJ, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.
(สัปดาห์ที่ 2)
(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์

ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์

PHURINAT CHATURAPATPAIBOON, DDS.
Specialty
 • ทันตกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 2,4,5

นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล

นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล
จักษุแพทย์ โรคต้อหิน

นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล

LAPHON HIRANPETCHAKUL, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา
 • ต้อหิน

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบุตร โรคต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 16:00 - 18:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5

นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ

นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ
ศัลยแพทย์ ทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต

นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ

ATICHET SAWAENGCHAROEN, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 17:00 - 20:00
SAT 13:00 - 17:00 เสาร์ที่ 1, 3, 5

พญ.วีรยา กิ่งประทุม

พญ.วีรยา กิ่งประทุม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.วีรยา กิ่งประทุม

WEERAYA GINGPRATUM, M.D.
Specialty
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  Physical Medicine and Rehabilitation 

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 17:00-20:00
SAT 13:00-17:00

พญ.สุพัฒนา ฉัตรร่มเย็น

พญ.สุพัฒนา ฉัตรร่มเย็น
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุพัฒนา ฉัตรร่มเย็น

SUPATTANA-CHATROMYEN, M.D.
Specialty
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 16:00-19:00

พญ.รตณัฐ เหมินทร์

พญ.รตณัฐ เหมินทร์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.รตณัฐ เหมินทร์

RATANUT HAMINDRA M.D.
Specialty
 • Neurologist
 • สมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 16:00 - 20:00 

พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล

พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล

KANVARA CHAIBENJAPOL M.D.
Specialty
 • Neurologist
 • สมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคลมชัก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 16:00 - 20:00 (พูธที่ 1, 3, 5)

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

Juthathip Nyamvisetchaikul, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมโรคหัวใจ
  Cardiovascular Medicine

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 09:00 - 15:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5