นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา

นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา

PIYAVIT SORACHAIMETHA, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ว.ว.) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
  • M.Sc Bioengineering University of Strathclyde, UK

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
- -  นัดหมายล่วงหน้า

พญ.กาญจนา  ริ้วทอง

พญ.กาญจนา  ริ้วทอง
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.กาญจนา  ริ้วทอง

KANCHANA  RIEWTHONG, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2540
  • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2546

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00
THU 17:00 - 20:00