นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา

PIYAVIT SORACHAIMETHA, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ว.ว.) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
  • M.Sc Bioengineering University of Strathclyde, UK

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 13:00 - 15:00 สัปดาห์ที่ 1 ,2