พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

Juthathip Nyamvisetchaikul, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมโรคหัวใจ
  Cardiovascular Medicine

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 09:00 - 15:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5

นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์

นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์

NANTAPON  CHUTIMAPONGRAT, M.D.
Specialty
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ   Internal Medicine, Cardiology

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณทิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ต่อยอดอายุรศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานอายุศาสตร์ รพ.ราชวิถี
  • แพทย์ต่อยอดอนุสาขาโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุศาสตร์ รพ.ราชวิถี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 09:00 -15:00 เสาร์ที่ 1,3,5

พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล

พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล

Sanruethai Charoenniwassakul, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมโรคหัวใจ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 08:00 - 16:00
TUE 09:00 - 16:00
WED 09:00 - 16:00 สัปดาห์ที่ 2, 4
THU 08:00 - 16:00
FRI 08:00 - 16:00
SUN 09:00 - 13:00