ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ
ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก

ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูณ

CHANWIT PRAPINJUMRUNE, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก,TMDU, Japan

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
SAT 13:00-18:00 เสาร์ที่ 1,3