นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต
อายุรแพทย์

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

VORACHATI TOOMKOSITA, M.D
Specialty
  • อายุรกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย Diplomate American Board of Internal Medicine

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 10:00 - 12:00
TUE 10:00 - 12:00
WED 10:00 - 12:00
THU 10:00 - 12:00
FRI 10:00 - 12:00
SAT 10:00 - 11:00