ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์

ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์
ทันตกรรม

ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์

FONTHIP TATIYANUPANWONG, DDS
Specialty
  • ทันตกรรมเด็ก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU
10:00-18:00
วันพฤหัสบดี(ที่ 1, 2)